Rørvig Naturfredningsforening
Løbende orientering
Fusion Vindmøllepark Skansehage Sandflugtsplantagen Flyndersø Sommerens arrangementer
Lokalplan, Rørvig Lodsoldermandsgård Ny færge og mole Rørvig Foreningsråd Høring Natura 2000 Tidl. afsluttede sager

Til topFusion af RNF med Bevaringsforeningen

Bestyrelserne i Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn og Rørvig Naturfredningsforening er enstemmigt blevet enige om at anbefale en fusion af de to foreninger. Den nye forening foreslås kaldt ”Foreningen Rørvig By og Land”, og fusionen foreslås gennemført med den ældste forening, RNF, som den fortsættende forening. Foreningens historie vil således fortsat gå tilbage til 1926.

De to foreninger har stort set samme formål, idet begge foreninger vedtægtsmæssigt skal beskæftige sig med beskyttelsen af Rørvigs landskab og kulturmiljø. RNF har i sit arbejde beskæftiget sig en del med naturpleje, hvor BRS har lagt stor vægt på byens bevaringsværdige bygninger, men RNF ejer og plejer også den fredede Rørvig mølle. Begge foreninger formidler Rørvigs historie. På en række af de vigtigste områder har de to foreninger optrådt fælles i de senere år. Bl.a. den seneste lokalhistoriske bog har de udgivet i fællesskab.

Omverdenen har haft svært ved at se forskel på de to foreninger. Der sker en del forvekslinger og medlemmerne kan opleve en del overlappende aktiviteter. Samtidig er det uhensigtsmæssigt, at de to foreninger skal konkurrere om samme medlemmer – og slå på forskelle, der reelt ikke eksisterer.

Fusionen vil styrke det faglige niveau ved at lade specialisterne fra de to foreninger arbejde tættere sammen. Samtidig opnås også en mindre lettelse i det administrative arbejde og omkring hjemmeside. Bevaringsforeningens blad fortsætter som et fælles medlemsblad.

Vi anser en fusion som særdeles hensigtsmæssig.

Forslaget er udsendt til medlemmerne og skal for RNF's vedkommende vedtages på den ordinære generalforsamling 10/8 2012 og på en fælles ekstraordinær generalforsamling 7/9 2012, før fusionen kan træde i kraft. Bevaringsforeningen afholder sin ordinære generalforsamling 18/8 2012.

Sidste!
Forslaget blev godkendt på RNF's ordinære generalforsamling 10/8, hvor der var 90 deltagere i alt incl. gæster. Enkelte deltagere kritiserede navnet, men der er ikke i de 3 uger siden indkaldelsen fremkommet forslag om et egnet alternativ til navn - og navne vil man næppe kunne opnå fuld enighed om. Begge bestyrelser ser det bredt dækkende og allerede anerkendte navn "Rørvig By og Land" som det mest egnede - især da Rørvig Naturfredningsforening primært hat beskæftiget sig med kulturlandskab og landzonesager, kun i begrænset omfang med naturens biotoper og slet ikke har ret til at rejse fredningssager. Foreningens aktiviteter styres ikke af navnet, men af formålet - og omverdenens opfattelse vil i højere grad styres af PR-arbejdet og den faglige indsats end navnet, som skal være bredt, kort og fyndigt. Kun to deltagere stemte imod fusionen.

På Bevaringsforeningens generalforsamling 18/8 deltog ca. 55 medlemmer, som ensstemmigt vedtog fusionsforslaget. Da mindre end halvdelen af medlemmerne deltog i de to generalforsamlinger, skal fusionen bekræftes på den fælles ekstraordinære generalforsamling 7/9 2012 kl. 20 på Sognegården.

Sidste! Sidste!
Forslaget blev godkendt på de fælles ekstraordinære generalforsamlinger 7/9 2012 og fusionen er hermed en realitet. En enkelt stemte igen imod. I løbet af oktober måned forventes der udsendt oplysninger om foreningens fremtidige organisation og funktion.

19.9. 2012

Til top
Vindmøllepark ved Rørvigs strande

Energistyrelsen har udsendt et høringsforslag om 16 zoner til kystvindmøller i Danmark. En af zonerne skal ligge i Nyrup Bugt mellem Hesselø, Korshage og Klint. Det vil give mulighed for at placere 150 meter høje møller 3,6 kilometer fra kysten. Længere ude må de være højere. Energistyrelsens screening kan findes via dette
link.

Energistyrelsen har tidligere fået udarbejdet en rapport med visualisering på længere afstande. Her er møllerne omhyggeligt afstemt med baggrundsfarven. Vi har udarbejdet denne visualisering, som vi finder mere relevant:

Ovenstående billede af en solnedgang set fra den populære strand ved Sandflugtsplantagen vest for Dybesø er taget med let zoom, som øjet opfatter motivet, når man fokuserer på det. For at vise effekten er der øverst til højre et indsat foto af Svenska Vattenfals møllepark på Lillegrund ved Øresundsbroen 7 kilometer fra den svenske kyst (Vattenfal har allerede møllerne på Lammefjorden). For at vise effekten er møllerne indsat som 150 meter høje vindmøller med de nærmeste 3,6 kilometer ude, som er møllezonens afstand fra kysten i Nyrup Bugt ifølge screeningsteksten. Møllernes højde i billedet er beregnet med vinklen ved tangens 150/3600 set i forhold til solens diametervinkel (målt i solstriben), som er ca. 0,5 grad set fra Jorden. Herfra er trukket 20% i sikkerhedsmargin. Møllerne vil være næsten 5 gange så høje som Klintebjerg, som ligger 8-12 kilometer fra Rørvig-kysten. Dette skal ses imod, at møllerne kan lægges kun 3,6 kilometer fra land (5 km ude kan hæves til 200 meter), og at de må forventes placeret tæt på kysten i selve den lavvandede bugt, da dybden derefter stiger hurtigt længere ude i zonen.

Principielt er vi tilhængere af udnyttelse af vindenergien, hvis det sker på afbalanceret vis - helst langt til havs - så Danmark ikke ender som et skrækeksempel på turisterne i stedet for et foregangsland på miljøområdet.

Langs hele Nyrup Bugt ligger turistområderne som i et amfiteater ud mod bugten, hvor man nu vil placere en eller flere vindmølleparker i synsfeltets centrum. Langs den smukke og populære kyst – med det gamle prædikat Sjællands Skagen – er ingen tekniske anlæg i dag synlige på strækningen fra Odden Havn til Hundested. Bugten er meget vigtig for turismen og det stille friluftsliv, idet et af landets ældste og tættest befolkede fritids- og sommerhusområder ligger bag kysten. Odsherred Kommune, der er landets største sommerhuskommune, satser højt på turismen, som er den mest realistiske mulighed for at skabe et godt økonomisk livsgrundlag i dette udkantsområde. Man arbejder på projektet Geopark Odsherred, som går på landskabsformationer og kræfterne i landskabets dannelsesproces, der vil skrumpe ind til ligegyldigheder i forhold menneskets indgreb i 150-200 meters højde. Stort set alle turister og sommerhusbeboere kommer ud til stranden. Her kan man opleve havet, skyformationerne og solnedgangen – en væsentlig del af det rekreative friluftsliv for tusinder af mennesker, som i givet fald skal domineres og forstyrres af knugende mastodontanlæg med distraherende drejende vinger – 5 gange så høje som Klintebjerg. Det vil være slut med havets beroligende virkning og naturens vide rum, som så mange mennesker sætter pris på.

Hertil kommer, at WWF Verdensnaturfonden i 2004 udpegede kysten ved Rørvig som et af Danmarks 20 mest interessante kystlandskaber. Udpegningsområdet for kystvindmøller ligger netop ud for denne kyst klemt inde mellem Hesseløs reservat på 3 sømil, som blev fredet i 1982, og det store Natura 2000 og fuglebeskyttelses-område ud for Rørvig-halvøen, hvor udpegningsgrundlaget både omfatter havet og kysten. Et af udpegnings-grundlagene er havets rastende edderfugle, hvinænder og skalleslugere, som evt. kan blive påvirket. Et andet udpegningsgrundlag er havets og kystens sandbanker, bugter, laguner og strandvolde, hvor det gælder den frie dynamiske udvikling i dette havmiljø. Denne dynamik kan næppe undgå at blive påvirket af en nærliggende vindmøllepark på grund af strømmen omkring møllernes fundamenter og vingernes påvirkning af vinden, som ændres i forbindelse med kraftoverførslen.

Man kan vanskeligt forestille sig nogen dårligere placering af en kystvindmøllepark, og det er derfor bemærkelsesværdigt, at disse faktorer overhovedet ikke nævnes i screeningen, der kun omtaler skibsfarten og store potentielle råvareressourcer, som åbenbart også er et problem ved denne placering.

Vi har indsendt vedhæftede høringssvar, hvor vi kræver Nyrup Bugt udtaget af planerne. Et høringssvar med samme hovedbudskab er vedtaget ensstemmigt og indsendt af Rørvig Foreningsråd, og Odsherred Kommunes forvaltning har til Økonomiudvalget udsendt et udkast til høringssvar, som udtrykker stærk betænkelighed ved møller i Nyrup Bugt.

Den ansvarlige kontorchef i Energistyrelsen har 10/8 til Ritzau oplyst, at de 16 zoner indebærer langt mere kapacitet end der er behov for, og det fremgår af København Kommunes hjemmeside, at København og Århus ikke er tilgodeset i forslaget, selv om de ønsker kystnære møller i områder, hvor der i forvejen er mange tekniske anlæg. Der er derfor ingen fornuftig grund til at ødelægge store uforstyrrede områder som Nyrup Bugt.

Rørvig-stranden, hvorfra ovenstående foto er taget, en sommeraften kort før solnedgang.
Et vigtigt sted for det stille friluftsliv, som er et af DN's kriterier for ikke at opsætte møller.
Et andet af DN's kriterier er landskab uberørt af tekniske anlæg, hvilket også gælder her.

Sidste!
Energiministeren udsendte 6/9 2012 en pressemeddelelse, hvor han meddelte, at forligspartierne har besluttet, at man koncentrerer sig om 8 af områderne, hvor hverken Nyrup Bugt eller Halsnæs er iblandt. Sagen må derfor betragtes som vundet for denne gang.

19.09.2012

Til topHegn på Skansehage
Naturstyrelsen har tidligere adviseret om, at man ville lade Skansehage afgræsse for at få bugt med rynket rose, som truer den øvrige vegetation i området. Ved skovbrugerrådsmødet i december 2011 blev skovvæsenet bl.a. af Annelis Stamm advaret mod publikums reaktioner, da kommunen har meget dårlige erfaringer fra Korevlerne ved Sejrøbugten. Ifølge referatet skulle der være dialog, og afgræsningen forventedes at ske med får, som blev holdt væk i sommerferien. Her bader mange på stedet, og bådene lægger til. RNF havde ikke indvendinger mod denne fremgangsmåde, da afgræsning af roserne er nødvendig.


Stor var overraskelsen derfor, da der forleden blev opsat hegn, som afspærrer hele halvøen incl. stranden fra parkeringspladsen og sydøstpå. Samtidig skrev man, at der vil blive udsat kvæg hele sommeren. Ved Korevlerne havde kommunen dialog forinden og indhegnede derfor ikke adgangsveje og strand - og alligevel satte det sindene i kog, så man flere gange har oplevet hærværk mod hegnet, hvilket naturligvis aldrig kan forsvares. Nu vil Naturstyrelsen lade folk bade og lufte hund og lade børn lege mellem køer og kokasser. Uanset om kvæget måtte være fredeligt, er der mange mennesker, som ikke vil gå ind til kvæg.

Naturstyrelsens initiativ til naturpleje på Skansehage er positivt, men man burde have indledt en dialog inden opsætningen af hegnet og redegjort for, hvorfor man vælger kvæg frem for får, og hvorfor man ikke kunne undgå at inddrage stranden i indhegningen, så man kunne afpasse hensynet til naturplejen med hensynet til turisters og sommerhusbeboeres adgang og brug af arealet, da især bugten er et populært turiststed.

Det sidste har Naturstyrelsen rådet bod på ved at arrangere et offentligt møde med orientering om Skansehage. Det bliver torsdag den. 14. juni kl. 18, idet vi dog for en sikkerheds skyld skal henvise til den officielle annoncering.

Sidste!
På mødet var langt de fleste imod hegnet - og især hegnet på stranden. Naturstyrelsen har derfor ændret hegnet, så 100 meter strand er kommet med - og så vil man i øvrigt se, hvordan det forløber i sommer. Naturstyrelsen erkender, at man ville have udsat får, men man kunne kun få køer, der ikke synes at spise roserne - selv om det var hele formålet med indhegningen.

5.7. 2012

Til top
Sandflugtsplantagen

Naturstyrelsen Vestsjælland har i vinterens løb foretaget et større skovningsarbejde i Sandflugtsplantagen, hvor man har tyndet ud i fyrretræerne. Vi har principielt ingen indvendinger mod en vis udtynding, da skoven ikke har været rørt i mange år. Imidlertid har måden, som skoventreprenørerne har arbejdet på, allerede givet anledning til mange reaktioner, da de store maskiner har pløjet gennem de gamle sandflugtsklitter og ødelagt veje og stier. I bunden af skoven ligger pt. alle trætoppene i et frygteligt roderi, men skovrider Jens Peter Simonsen oplyser, at disse toppe vil blive fjernet som flis, når de er tørre, hvilket forventes at være inden sommerferien. Samtidig vil man også foretage en yderligere udbedring af stierne, da den første ikke har været effektiv nok.


Sidste!
Toppene er nu slæbt ud til Langelinie, hvor de skal bearbejdes til flis. Man reparerer kun denne vej og andre anlagte stier, da resten anses for publikums egne trampestier, som de selv må trampe til. Sporene i de gamle klitformationer er der ikke gjort noget ved, og der ligger stadig nogle toppe og en mængde grene tilbage. Det sidste er led i Naturstyrelsens politik med hensyn til biodiversitet, så der vil gå en del år, før plantagen igen får et turistvenligt udseende.

5.7.2012

Til top
Flyndersø
I februar 2008 protesterede vi og Danmarks Naturfredningsforening mod de høfder, som en sommerhusejer uden tilladelse havde gennemført ved Flyndersø. Det stod klart for dem, som kendte til forholdene, at høfderne på et tidspunkt ville medføre, at havet brød gennem strandvolden øst for høfderne, da de standsede tilførslen af ral. Trods modstand fra Kommunen og Miljøcenter Roskilde accepterede Kystdirektoratet uden kvalificeret analyse ejerens konsulents udtalelse om, at høfderne ikke havde betydning for omgivelserne, ligesom man ikke mente, at man kunne pålægge ejeren at fjerne de i øvrigt forkert konstruerede høfder. Både Odsherred Kommune og vi påklagede denne afgørelse til Transportministeriet i april 2009, men Transportministeriet er først her sidst på efteråret begyndt at behandle klagen.

27/11 2011 fjernede en storm næsten helt den tilbageværende strandvold, som har beskyttet det fredede Natura-2000-område på det sted, vi havde forudsagt (øverste billeder). I den efterfølgende uge gjorde vi både Odsherred Kommune, Naturstyrelsen og Transportministeriet opmærksom på udviklingen.


Klik for større billede. Fotos: Lasse Braae 28/11 og Troels Brandt 31/3 (øverst) og Bo Bræstrup 3/12 (nederst).

Allerede i forbindelse med de første høringer omkring Natura 2000 opfordrede vi Naturstyrelsen til at finde en langsigtet løsning på problemet. Siden har vi løbende været i kontakt med både Naturstyrelsen Vestsjælland og Odsherred Kommune, som begge parter er meget opmærksomme på situationen, men er låst af Kystdirektoratet, der er øverste myndighed på vandsiden i Natura 2000-området.

Vi er af den opfattelse, at man snarest skal genopbygge den strandvold af ral, som er forsvundet, fordi sommerhusenes kystsikring har bremset materialevandringen langs kysten, så der er materialemangel øst for høfderne. Senere kan man overveje at genopføre det beskyttende stenrev længere ude, som blev fjernet af stenfiskere for mange år siden. Lader man stå til nu, så Natura 2000-området bliver ødelagt, ender det med, at man i stedet må opføre diger inde ved sommerhuskvarteret ved vejen (ovenfor). Så kunne man ligeså godt have reddet naturen også.

7. december 2011 offentliggjorde miljøministeriet den vedtagne Natura 2000-plan for området, som indebærer, at Naturstyrelsen, Vestsjælland, og Odsherred Kommune senest 8. juni 2012 skal udsende handleplaner for området til 8 ugers høring. Som generelle retningslinier indgår, at man skal sikre den mest hensigtsmæssige hydrologi for visse udpegede arter ved Flyndersø og undersøge om kysterosionen er en konsekvens af kystbeskyttelsen - dvs. de punkter, vi hele tiden har påpeget. Dette må indebære, at myndighederne skal afklare spørgsmålet senest på det tidspunkt, og da gennembruddet af strandvolden er sket på statens areal, vil der ikke være behov for at afklare spørgsmålet med ejere bagefter, så man kan skride hurtigt til en foreløbig reetablering af strandvolden med ral. Vi har meddelt Naturstyrelsen og Odsherred Kommune disse synspunkter, som understøttes af Naturstyrelsens officielle udpegning af kystområder af national interesse, hvor man om Rørvig-kysten skriver: ”Dårlig kystplanlægning har bl.a. medført, at to sommerhuse på nordkysten stikker langt ud i Kattegat, fordi grundene er kystsikrede”. Det bliver derfor svært for myndighederne at påstå, at ændringerne er en naturlig udvikling - og derfor bør der gribes ind for at hindre den menneskeskabte effekt af dårlig planlægning. Den 11. januar 2012 sendte Rørvig Naturfredningsforening og Danmarks Naturfredningsforening i fællesskab et brev til Odsherred Kommune og Naturstyrelsen, hvor man opfordrede til udlægning af ral ved hullet i strandvolden hurtigst muligt.

Dagen forinden havde TV2 Øst et godt indslag om Flyndersø, hvor kommunens biolog, Steffen Rasmussen, orienterede om problemerne på linje med os, og hvor borgmester Thomas Adelskov på udmærket vis gik i rette med Transportministeriet.

Sidste!
Kommunens og vore rykkere bar frugt, så Transportministeriet nu har måttet beklage 3 års smøleri og truffet en afgørelse, som indebærer, at Kystdirektoratets afgørelse er erklæret ugyldig. Ejer har nu 3 måneder til at aflevere en ny ansøgning, som Kystdirektoratet skal behandle efter en videnskabeligt baseret naturkonsekvensvurdering - hvilket netop var kommunens og vor anke. I modsat fald skal høfderne fjernes inden 6 måneder. Man har således tilsidesat vurderingerne fra NIRAS og Kystdirektoratet, som på grund af ministeriel træghed stadig hører under Transportministeriet. Imens fortsætter ødelæggelsen af strandvolden, men det er vanskeligt at bebrejde Naturstyrelsen, at man ikke vil tage stilling til eventuel udbedring af hullet på land, før Kystdirektoratet har foretaget den saglige vurdering af metoder og konsekvenser, som nu skal ske. Forløbet har dog vist, at det kræver medvirken af eksperterne fra Københavns Universitet eller Dansk Hydraulisk Institut, som havde forudsagt hullets opståen.

Sidste! Sidste!
Lodsejeren har nu henvendt sig til myndighederne og naboer om en samlet analyse og løsning på linje med RNF's forslag, hvilket bør kunne danne grundlag for en konstruktiv dialog. Kommunen har meddelt, at man pt. ikke har ressourcer til at koordinere dette arbejde, men foreslår bl.a. RNF's medvirken i den forbindelse.

20.7.2012

Til top
Lokalplan for Rørvig

Odsherred Kommunes byråd sendte 28/9 2010 sendt et lokalplanudkast i høring for Rørvig By. Planen indeholder mange gode tiltag - herunder fjernelse af tæt/lav bebyggelse og forhøjelse af grundstørrelsen i den indre del af byen til 1000 m2 for at bevare det grønne præg. Dette var det helt afgørende punkt, der blev diskuteret med politikerne i 2007 og siden i forbindelse med kommuneplanen, hvor politikerne havde glemt deres løfter. Nu synes der endelig at være enighed herom. Desuden medfører planen også en væsentlig bedre beskyttelse af ældre enkelthuse og en registrering heraf.

I Rørvig Foreningsråds "Rørvig 2012" indgik følgende hovedbudskab: "Byzonerne skal ikke udvides yderligere. Grænsen mod det åbne land ligger fremover fast uden etablering af jordbrugsparceller. Der ønskes en rolig udvikling i byen, hvor bevarelsen af det idylliske miljø og de gamle huse er i højsædet. Fremtidige udstykninger må ikke være under 1000 m2 med kun en bolig pr. matrikel - dvs. uden tæt/lav bebyggelse. Byens grønne præg skal bevares."

Planen indeholder stadig nogle alvorlige afvigelser fra "Rørvig 2012", som blev diskuteret i høringsperioden frem til slutningen af november:
1. En udvanding af lokalplanens formål.
2. Tæt ferieboligbebyggelse langs Oldermandsvej.
3. Planer om byggeri i Lodsoldermandsgårdens fredede have.
4. Forhøjelse af byggeprocenterne til generelt 30% og 50% langs Toldbodvej.
5. Jordbrugsparceller syd for Rørvig.
6. En visualisering af et byggeri ved Rørvig Fisk har givet anledning til reaktioner omkring reglerne for havnen, som skal diskuteres yderligere - herunder farverne.


Rørvig Foreningsråd, hvori RNF deltager, har fremsendt en indsigelse om de 5 første af disse hovedpunkter til politikerne. Seneste udgave kan
downloades her. Selve det endelige lokalplanforslag kan downloades her.

Rørvig Naturfredningsforening er af den opfattelse, at fiskerestauranten er for høj og burde holdes i lyse farver, som fiskebutikken. Højden i havnen er ellers sat ned fra 8,5 til 6,5 meter svarende til sejlklubbens hus. Noget lignende bør gælde restauranten. Restaurantens farver bør ikke følge planens generelle farvekrav, da det er møntet på skure.

Desværre er 5 af punkterne druknet i de højlydte diskussioner om Lodsoldermandsgården, hvor et væsentligt mindretal i byrådet er på linie med Rørvig Foreningsråd. Der henvises til efterfølgende særskilte punkt om Lodsoldermandsgården og omtalen af diskussionerne i øvrigt ligger under et særskilt punkt under afsluttede sager. Se webavisreferat.

Mandag d. 15/11 2010 var der åbent høringsmøde i Rørvig Sognegård. Sognegården var stuvende fuld, da 120 fortrinsvis lokale beboere og 10-12 byrådsmedlemmer deltog i borgermødet. Et par nytilflyttere havde de seneste dage sendt urimelige og ubegrundede læserbreve ind om lokalplanens indflydelse på det manglende liv i byen - som naturligvis i stedet er et spørgsmål om markedskræfterne, da lokalplanen ikke lægger hindringer i vejen. Et par spørgsmål fra samme kant døde meget hurtigt ud, og både indlæg og bifald viste bred opbakning bag Foreningsrådets opfattelse og indsigelser.

Rørvig Foreningsråd indsendte 28/11 2010 sin indsigelse til kommunen (se link ovenfor). Rørvig Naturfredningsforening vil en af de nærmeste dage indsende en supplerende indsigelse mod punkt 6, samt om plejeforhold vedrørende arealet langs Fjordstien.

Vi forventer, at byrådet følger lokalsamfundets ønsker, da der ikke er nogen seriøs begrundelse for andet.

Sidste!
Efter borgermøde og høringssvar skulle resultatet samles i en "hvidbog", hvorefter udvalg og byråd skulle tage stilling til planen. Denne hvidbog synes nu langt om længe færdiggjort, men forelægges meget usædvanligt for Miljø- og Klimaudvalget uden at hvidbogen er tilgængelig for offentligheden. Det skete under et lukket punkt på udvalgsmødet 10/8, hvor man skulle drøfte ”Gennemførelse af Partshøringer og grundlag herfor”. Foreningsrådet, hvis foreninger repræsenterer 6.000 medlemmer i Nykøbing/Rørvig-afdelingerne, tog i sin tid initiativet til planen og var lovet en forlods drøftelse, så vi står uforstående over for proceduren, som er særligt problematisk, da lokalplanforslagets retsvirkning bortfalder allerede 28/9. En del af de dokumenter, som var låst for offentligheden i dagsordenen, var dokumenter, som er omfattet af reglerne om aktindsigt og blev naturligvis straks krævet udleveret. Kommunen har nu udleveret en del af disse bilag - herunder har man måttet udlevere beslutningen fra udvalgsmødet - mens man for andre dokumenters vedkommende har henvist til, at det er interne arbejdspapirer.

Aktindsigten viser, at udvalget har besluttet at udsende partshøring om følgende forhold:
Ferieboliger på Oldermandsvej udgår (Indsigelse fra ejerne og vort punkt 2)
Forhøjelse af byggeprocenter på Toldbodvej kun i erhvervsområde - resten udgår (Vort punkt 4)
Jordbrugslodder udgår (Indsigelse fra Fødevareministeriet og vort punkt 5)
Fjordstiens overførsel til landzone udgår.
Nyt byplanafsnit omkring Toldboden.

Vi har kun indvendinger mod gennemførelse af sidste punkt, som er et helt nyt punkt, der omtales således: "Der indføres ændrede generelle bestemmelser for området ved Toldboden med udgangspunkt områdets nuværende bystruktur, samt omfanget af hidtidigt historisk bebyggelsesmønster. Ændrede bestemmelser for området ved Toldboden omfattes af nyt delområde B4, som udpeges med udgangspunkt i en planmæssig begrundelse." Ændringerne går ifølge partshøringen ud på at reducere minimumsgrundstørrelserne til 500 m2 for Toldboden 1-7 - i modstrid med hele grundtanken bag lokalplanen. Der vil være en begrundelse for at udelade Pension Toldboden af den nye lokalplan og behandle den sammen med en særskilt lokalplan for færgelejet - og dette kan tillige være rimeligt på grund af den verserende byggesag, som der var opnået enighed om. En yderligere ændring bliver sværere at begrunde, selv om ændringen antageligt får begrænset effekt på disse fuldt udbyggede grunde.

På Fjordstien vil det være hensigtsmæssigt til gengæld at give tilladelse til naturpleje med en præciserende plejebestemmelse om slåning en gang årligt efter fuglenes yngletid eller senere.

For Lodsoldermandsgården - se næste afsnit.

Planchefen har efterfølgende oplyst, at man i planen har udvidet byggefelterne i havnen - herunder arealet på nordvestsiden af fiskerestauranten - hvilket skulle være ønsket af havnen. Både vi og havnens hidtidige brugerråde er modstandere af en sådan udvidelse.

De to nye punkter strider både mod det lokalplanforslag, som var sendt i høring, og mod de hidtidige bestemmelser. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udtage hele havnen og dens omgivelser af lokalplanforslaget og afslutte byens lokalplan indenfor tidsfristen, mens man giver sig tid til at tænke mere over havnen, hvor færgelejet alligevel kræver en ny lokalplan inden for den nærmeste fremtid.

Sidste! - Sidste!
Lokalplanen er nu endeligt vedtaget på byrådsmødet 29/11 2011. Alt i alt er der grund til at være godt tilfreds med planen (Se også under "Lodsoldermandsgården" - sidste afsnit). Det har været en hård proces, og der er faldet nogle knubbede ord undervejs - men der er grund til at takke hele byrådet, forvaltningen og byplankonsulenten for en god lokalplan.

1.12.2011

Til top
Lodsoldermandsgården - Lokalplan (sammendrag )

Lodsoldermandsgårdens tyske ejer har i årevis negligeret fredningen og bearbejdet forvaltning og politikere for at få tilladelse til et større hotelprojekt i Lodsoldermandsgårdens have - antageligt for med amputering af fredningen at kunne opnå en bedre salgspris efter at forholdet til den oprindelige forpagter var ophørt. Både i 2006 og 2008 har forvaltningen forsøgt at få forslag herom igennem, selv om de strider imod den fredningsdeklaration, som blev anmeldt af fredningsnævnet 27/2 1946 i fuld overensstemmelse med den daværende ejer. Den gamle lokalplan indeholdt et totalt forbud mod byggeri, idet fredningsdeklarationens tekst (
Se bilag) lød "For ejendommen som helhed gælder, at ... yderligere bebyggelse af hvilkensomhelst form ... ikke må finde sted." Nødvendig ændring eller tilbygning til den nuværende bebyggelse kan derimod ske med fredningsnævnets samtykke - altså underforstået, at det kan andet byggeri ikke. Selve bygningen er desuden bygningsfredet, da der er tale om den ældst bevarede toldergård i Danmark. Formålet med deklarationen er selvsagt, at den fredede bygning skal ligge frit i det grønne område ved havnen. Desuden indeholder deklarationen regler om selve havens udseende, hvor der dog tales om væsentlighed og skovriderens godkendelse, da det selvsagt ikke er muligt at bibeholde et haveanlæg over mange årtier.


1: Fløjen mod havnen. 2: Fløjen mod Toldbodvej med haven, som ønskes bebygget. 3: Samme - med turistforeningens skæmmende skilt!! (Klik for større billede)

I forbindelse med den nye lokalplan blev der indlagt 3 byggefelter i haven - modsat tidligere. Rørvig Foreningsråd kunne acceptere et forlig, hvor det såkaldte Byggefelt 3 i selve haven blev fjernet, mens der kunne bygges i de to felter bagved gården, hvis fredningsmyndighederne ville acceptere det. Vi var enige i dette forlig, som det muliges kunst. S, DF og C ønskede på byrådsmødet i september 2010 restriktionerne fjernet, men at der i Rørvig var opbakning bag foreningsrådet blev kraftigt demonstreret på et borgermøde i november 2010 og ved underskriftsindsamlingen, hvor der uden for højsæsonen kom 672 underskrifter - heraf 2/3 til RNF, hvilket vi naturligvis takker for. Det fortumlede forløb, hvor lobbyismen nåede usædvanlige højder, er i øvrigt beskrevet under "Afsluttede sager"

Det forekom ude af proportion, at man i en lokalplan foreslog skærpelse for en stor del af Rørvigs ejendomme - f.eks. udpegede 74 bygninger af høj bevaringsværdi og forøgede grundstørrelserne for at bevare de grønne præg - samtidig med at man foreslog en kraftig svækkelse af fredningerne på byens indiskutabelt historiske perle med central placering i byens største turistattraktion - havnen. Det var en helt uacceptabel forskelsbehandling mellem lokalsamfundet og den tyske investor på Lodsoldermandsgården. Endnu værre var det, at det først og fremmest blev begrundet i ejerens økonomiske forhold, som principielt er fredningen uvedkommende - frednings- og lokalplanbestemmelser han var bekendt med, da han købte.

Lokalplanen blev igen behandlet på Byrådsmødet 27/9 2011, hvor 13 stemte for Annelis Stamms ændringsforslag om bortfald af Byggefelt 3, mens 10 stemte imod. Afgørelsen blev tiltrådt efter den nye høringsfrist på byrådsmødet 29/11 2011. Vi er taknemmelige for, at så mange 27/9 stemte for at bevare Lodsoldermandsgården og følge lokalbefolkningen - nemlig hele Venstre, SF, Odsherredlisten og S-medlemmerne Lis Ingemann fra Rørvig og Michael Kjeldgaard fra Nykøbing. Resten af S og DF gik imod, mens C ikke deltog i mødet. De lokale byrådsmedlemmer Morten Egeskov (V) og Annelis Stamm (SF) har undervejs talt for Rørvig-foreningernes synspunkter. Som det fremgår ovenfor, vil vi dog også takke de øvrige byrådsmedlemmer, da planen indeholder så mange gode tiltag, som hele byrådet er gået ind for.

1.12.2011

Til top
Rørvig Foreningsråd

Rørvig Naturfredningsforening er medlem af Rørvig Foreningsråd, der afgiver fælles udtalelser for foreningerne, som det har været tilfældet med lokalplanen. Foreningsrådet har nu fået opgjort sit samlede medlemstal. Det viser sig, at de 14 foreninger har 6.000 medlemmer tilsammen, hvoraf halvdelen er medlemmer i de 12 Rørvig-baserede foreninger excl. fritidsgrundejerforeningerne og Danmarks Naturfredningsforening, hvis medlemmer i Nykøbing/Rørvig udgør resten. Samme medlem kan naturligvis forekomme i flere foreninger.

Udtalelser herfra burde derfor have stor politisk vægt i lokale spørgsmål, hvis politikerne mener noget med ønsket om lokal involvering. Til sammenligning blev der afgivet ca. 18.000 stemmer i hele Odsherred ved kommunalvalget - men de to størrelser er naturligvis ikke direkte sammenlignelige.

20.7.2011

Til top
Sommerens arrangementer 2012

Lørdag 4/8 2012 kl. 13.00-15.30 - Nakke-halvøens fredede naturområder Rørvig Naturfredningsforening gentager en tidligere succes og arrangerer en guidet cykeltur til de fredede naturområder på Nakke-halvøen. Vi kører fra Møllen rundt til Nakke Landsby, enebærskoven og sletterne ved Slettemosegård, Nakke Hage, Mårbjerg i Nakke Skov og Skredbjerg. Undervejs vil der blive fortalt om naturområderne og deres historie. Gratis deltagelse - Ingen tilmelding – Kort pause med udskænkning af lille forfriskning. Mødested: Rørvig Mølle – Søndervangsvej 7-9.

Fredag 10/8 2012 kl. 20 - Generalforsamling og foredrag - Sognegården Chefen for Naturstyrelsen Vestsjælland, skovrider Jens Peter Simonsen, vil fortælle og besvare spørgsmål om planerne for skove og naturområder i Rørvig og Nakke, herunder de aktuelle Natura 2000-planer. Naturstyrelsen står for plejen af Skansehage, Korshage, Flyndersø, Sandflugtsplantagen, Klitterne, Højsandet, Nakke Skov, Slettemosegård og Hov Vig. Derefter afholdelse af ordinær generalforsamling efter vedtægterne. Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Lørdag 11/8 2012 kl. 11.00-15.00 - Rørvig Mølle. Åbent hus i møllen på Søndervangsvej.

Datoerne er foreløbige.

4.12. 2011

Til top
Ny Rørvig-færge og mole

Rørvig Færgeselskab har meddelt, at man har bestilt en ny færge til levering i foråret 2012. Færgen vil kunne tage 28 personbiler, og er marginalt mindre end den færge, som tidligere er blevet diskuteret i forbindelse med en mulig ændring af færgelejet. Den gang gik betænkeligheden i første række på den øgede trafik ad Toldbodvej - i særlig grad, hvis der bliver tale om lastbiltrafik - samt en påtænkt frakørselsvej bag om færgehuset. Færgeselskabet oplyste den gang, at færgen ikke kan tage flere lastbiler end Nakkehage.

Projektet blev principgodkendt af kommunen i 2008 under forudsætning af, at det ikke ville give natur- og planmæssige gener. Kommunen og Farvandsdirektoratet har vurderet, at der ikke vil være miljømæssige gener af projektet, da de vestlige moler i forvejen spærrer for gennemstrømningen. Vi har forespurgt Miljøcentret, som ellers er ansvarlig for Natura 2000-områderne, men man oplyser, at ansvaret i denne sag i henhold til lovgivningen ligger hos Kystdirektoratet.

Byrådet har gennemført forlængelsen af molen mod sydøst, som ikke er begrundet i færgedriften. Der kommer et nyt færgeleje længere ude, men forholdene omkring færgehus og til og frakørsel er endnu ikke afgjort. RNF og Foreningsrådet har drøftelser med færgeselskabet herom.

30.7.2011

Til top
Høring Natura 2000

6. april sluttede høringsperioden for 2. fase af EU's Natura 2000-projekter, som omfatter habitatområderne Dybesø, Flyndersø, Korshage, Skansehage og Hov Vig. Vi har tidligere kommenteret 1. fase, hvor man nu bl.a. har indføjet, at konsekvenserne af kystsikringen på strandvoldene ud for Flyndersø skal vurderes. 2. fase gjaldt især prioriteringerne, hvor vi stort set er enige. Vi har derfor tilsluttet os Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer og tilføjet nogle kommentarer om naturplejen omkring Dybesø, som ikke kan foretages uden hensyn til habitatforholdene (hensyn til de udpegede typers levesteder).

31.7.2011Til top