LOKAL INFORMATION
 

Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn og Rørvig Naturfredningsforening har ved høringsperiodens afslutning afleveret den samlede liste over protester imod lokalplanforslaget for Lodsoldermandsgården og den manglende respekt for fredningen.

Det blev til i alt 668 underskrifter. 
 
Seneste nyt om Lokalplanen
 
Byrådet splittet om »Lodsen« 29. september 2010 14:44
Af  Thomas Rye/Nordvestnyt 
 
Tirsdag aften blev byrådet splittet på kryds og tværs, da politikerne skulle diskutere fremtiden for Lodsoldermandsgården i Rørvig.
De normale alliancer i Odsherred Byråd var fuldstændig i opløsning, da byrådet tirsdag aften skulle diskutere et nyt forslag til en lokalplan for Rørvig. Anstødsstenen var Lodsoldermandsgården, som splittede Venstrefolkene i to grupper.

Den største bestående af Morten Egeskov, Hanne Pigonska, Niels Nicolaisen, Mikkel Henriksen og Gitte Egeskov gik sammen med Odsherredlisten og SF om at støtte et forslag fra miljø- og teknikudvalgsformand Annelis Stamm (SF), der i begrænset omfang giver ejeren mulighed for at tilbygge en fløj til den eksisterende bygning. 

Et flertal bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og et mindretal af Venstrefolkene Helge Fredslund, Finn Hallberg og Jørgen Revsbech Hansen fandt dog sammen om at sende det originale lokalplansforslag i høring.
 
 
 
Lodsoldermandsgården på turbulent rejse
28. september 2010 06:06 Af Martin Hoffmann Kønig Nordvestnyt
 
Venstres medlemmer af Odsherred Byråd er splittede i spørgsmålet om Lodsoldermandsgårdens fremtidige udvidelses-muligheder.
I miljø- og klimaudvalget stemte Venstres medlemmer nej til det forslag, som de netop har stemt ja til i økonomiudvalget.

Forslaget kommer fra Annelis Stamm (SF) og vil alene tillade, at Lodsoldermandsgården får ja til at udvide med en fjerde længe, som er afbilledet på et kort fra 1848. Det er en udvidelse, som er langt mindre, end gårdens tyske ejere har ønsket, men det rører ikke Venstres Morten Egeskov, som har været med til at stemme forslaget til flertal i økonomiudvalget.
 
- Der er ikke enighed i Venstres gruppe om dette emne, men jeg er modstander af at give tilladelse til udvidelse af »Lodsen«, og jeg tror og håber, at fredningsmyndighederne vil give det en svær gang på jorden, siger han.

Byrådet behandler sagen tirsdag aften den 28. september 2010  
 
Kilde; Nordvestnyt
 
Lodsoldermandsgård, lokalplan og nærdemokrati 25. september 2010 07:00


Økonomiudvalget behandlede 21. september lokalplanen for Rørvig, hvor Venstre og SF stemte for Annelis Stamms ændringsforslag, som tager hensyn til fredningen af Lodsoldermandsgården.
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti stemte imod, således at ændringsforslaget opnåede fire stemmer mod tre. Dermed er alarmen dog ikke afblæst. Nu skal forslaget behandles i byrådet, hvor sammensætningen er anderledes. 

Det er interessant, at det bl.a. er de to viceborgmestre og Venstres lokalt erfarne folk, som nu bakker udvalgsformanden op.

Det sætter Socialdemokraternes fredningsfjendtlige indstilling i et endnu mere ejendommeligt lys. Men måske er det blot fejlene og uklarheden i forvaltningens oplæg, der er skyld i indstillingen blandt de politikere, som ikke før har deltaget i diskussionerne i Rørvig.

Vi må i den forbindelse undre os over, at Rørvig Foreningsråds brev fra den 20. august  (se www.rnf-info.dk/RFRLokalplan200810.pdf  )  til udvalgene er vedhæftet indstillingen til byrådet, men ikke de tilhørende kommentarer fra 1. september . (indsat herunder)

I den ophedede debat om Lodsoldermandsgården må det ikke glemmes, at der er tale om en samlet lokalplan, som blev udarbejdet efter Rørvig-foreningernes nødråb: »Ikke flere fejl og dispensationer i Rørvig«.

Lokalplanen indeholder mange positive forhold, men Rørvig Foreningsråd pegede allerede i foråret i enighed på fire andre væsentlige anstødsstene i forvaltningens lokalplanforslag, som det nu foreligger:

1. En udvandet formåls-paragraf.
2. Tæt/lav ferieboligbebyggelse i byzonen bag Lodsoldermandsgården, som vi ser som brug af helårshusreserven og et forsøg på omgåelse af politikernes løfter og sommerhusreglerne.
3. Ubegrundet bebyggelsesgrad på 50 i hele Toldbodvejs kulturmiljø, hvor man har glemt at sondre mellem turistcenter og den gamle skipper/fiskerby.
4. Tre meningsløse jordbrugsparceller i Søndervangsengen.

Hertil er senere kommet et bombastisk udseende restaurationsprojekt på havnen, hvor vi dog skal understrege, at vi ikke er modstandere af en fiske- restaurant på stedet - kun af regelsættets højde- og farvekrav og behovet for indpasning i det eksisterende bygningsmiljø på havnen.

Det er ufatteligt, hvis det nye byråd ikke lytter mere til de lokale foreninger - nu eller i høringsfasen.

Bo Bræstrup
Rørvig Naturfredningsforening

Henrik Larsen
Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn 


Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
att. Medlemmerne af Miljø- og Klimaudvalget
 
Dato: 1. september 2010

 
Vedr.: Lokalplanforslag for Rørvig By
Vi så os 6/8 2010 nødsaget til at fremsende en meget hurtig kommentar til udvalget. Siden har vi haft drøftelser med bl.a. Danmarks Naturfredningsforenings specialister, udvalgsformanden, borgmesteren, planchefen og formanden for fredningsnævnet. Desuden har vi fulgt med i læserbreve og avisartikler om sagen. Vi vil nu benytte lejligheden, hvor der er bedre tid, til at fremsende den viderebearbejdning af brevet af 6/8, som vi sendte til økonomiudvalget 20/8 2010, suppleret med nogle yderligere bemærkninger affødt af det efterfølgende forløb.
 
Forløbet bør give anledning til en mere kritisk gennemgang af forvaltningens oplæg på de seks punkter nedenfor, hvor det afviger fra Foreningsrådets gennemarbejdede synspunkter.
 
Ad 1 – Formål:
Vi vedhæfter til orientering formålsparagraffen fra Svendborg Kommunes ”Bevarende lokalplan for Troense”, som kan sammenlignes med Rørvig. Et konkret forslag var vedhæftet brevet af 20/8 2010.
 
Ad 2 – Ferieboliger:
Vi noterer os i et læserbrev 23/8 2010, at ejerfamilien på hovedparten af de grunde, som udpeges til ferieboliger, er modstandere af dette forsøg på omgåelse af løfter og intentioner. Vi skal i øvrigt med hensyn til helårsturisme i Rørvig henlede opmærksomheden på Rørvig Naturfredningsforenings og Bevaringsforeningens vedhæftede læserbrevssvar til turist- og erhvervschef. Bestyrelserne i begge foreninger, som hver har ca. 500 medlemmer, har siden lokalplanforslagets fremkomst fået opbakning til deres holdning på velbesøgte generalforsam-
linger. Vi skal bemærke, at Foreningsrådets forslag ikke hindrer en hensigtsmæssig udvidelse og modernisering af restaurationskapaciteten i byområdet – eller en bedre udnyttelse på helårsbasis af den store kapacitet af kursus- og hotelværelser og udlejningssommerhuse, som allerede eksisterer i Rørvig.
 
Ad 3 – Lodsoldermandsgård:
Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at det først var efter vore protester og præciseringer, at planafdelingen kontrollerede sit grundlag. Vi står uforstående overfor, at man på side 17 gik tilbage til den fejlagtige argumentation i vedhæftede læserbrev fra 2006 og skulle have en advokat til at afkræfte det. Aktindsigt bekræfter, at forvaltningen kendte den juridiske problematik om offentlig fredning / privat servitut og fik telefonisk svar herpå af fredningsdommeren 10/1 2008. Uanset indstillingens subjektive udlægning af dommerens generelle belæring om proceduren var udvalgets beslutning af 11/3 2008 klar: ”Den eksisterende lokalplan fastholdes med henvisning til fredningsdeklarationen og kulturmiljøet”. Det fremgår tillige af afgørelsen, at dommeren ”påpeger, at da ejendommen er fredet, som det fremgår af deklarationen, er det Fredningsnævnet, der afgør, hvorvidt der kan bygges/renoveres” (deklarationens tekst vedhæftes). Udvalgsmedlemmerne kan derfor med rette føle sig misinformerede af lokalplanudkastet.
 
 
Vi antager, at forvaltningen blot retter fejlene på side 17 uden at drage den logiske konsekvens heraf. Politikerne bør nu standse al usikkerhed en gang for alle med en klar operationel lokalplan, der lige som før respekterer kulturmiljøet så vel som den utvetydige offentlige fredningsdeklaration og bygningsfredningen - ellers må sagen gå til fredningsmyndighederne.
 
Ad 4 – Toldbodvej:
Vi har både hos planchef og borgmester fornemmet en forståelse for denne foreslåede opdeling af området i relation til bebyggelsesgrad. Det er derfor ingen grund til at provokere med 50% hele vejen i høringsforslaget, når der nu alligevel skal rettes i dette.
 
Ad 5 – Jordbrugsparceller:
Den af os beskrevne baggrund for forslaget er nu ændret til et citat fra planchefen – og burde føre til politisk forkastelse af et overflødigt forslag.
 
Ad 6 – Fiskerestaurant:
Da der ikke har været møde i foreningsrådet endnu i denne fase, har forretningsudvalget ikke nogen konkret udmelding om det fremlagte forslag til fiskerestaurant. Det forslag fra forvaltningen, som foreningsrådet behandlede i april 2010, havde en maksimumhøjde på
6,5 meter ligesom sejlklubben, hvor tagetagen også er udnyttet. Først 5/8 2010 modtog vi den nye 
§ J 7.4 med maksimumhøjde på 8,5 meter og facadehøjde på 5,5 meter i afsnit b.
Efter sigende skal de tegninger, som har været præsenteret af ejer, ikke have haft lokalplanens mørke farver, som sammen med højden skaber associationer i Rørvig til en berygtet busterminal. Det vil antageligt være hensigtsmæssigt, hvis der inden hørings-perioden udføres en visualisering af projektet med både mørke og lyse farver set fra forskellige relevante vinkler, og at der arbejdes med at sænke højden.
 
Med venlig hilsen
Rørvig Foreningsråd
Otto Graham
 
RFR
Rørvig Foreningsråd

Rørvig Foreningsråd er en sammenslutning af Rørvigs foreninger:
Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn - Danmarks Naturfredningsforening Odsherred
Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig - Rørvig Bådelaug - Rørvig Fuglestation
Rørvig Handels og Håndværkerforening - Rørvig Idrætsforening - Rørvig Jagtforening
Rørvig Landligger Forening - Rørvig Naturfredningsforening - Rørvig Sejlklub
Sognegårdens Venner
 
 

 
 
Alle behandles lige i Odsherred 17. september 2010 11:57

Simon Christiansen anfægter i et læserbrev i HAV d. 16. september det forhold, at alle borgere, ejere og erhvervsdrivende i Odsherred behandles lige.
Simon Christiansen fremsætter påstand om, at der skulle være afgivet særlige løfter i forbindelse med lokalplanforslaget for Rørvig.

Jeg vil gerne i den forbindelse understrege, at kommunen har behandlet alle forslag og ønsker fra både borgere og erhvervs- drivende lige.

Alle projekter og forslag, som er indsendt, har indgået i en samlet vurdering, og miljø- og klima- udvalget har behandlet forslaget, som nu er sendt videre til både økonomiudvalg og byråd, inden det sendes i høring blandt borgerne. Jeg kan forsikre om, at hverken kommunens embedsmænd eller politikere har bemyndigelse til at love et bestemt udfald af beslutningsprocessen eller give bestemte erhvervsdrivende eller foreninger fordele frem for andre.

Det gælder specifikt i forbindelse med denne lokalplan, og generelt, når vi udvikler Odsherred. Det er mulig, at nogen af historiske årsager tror, at noget sådant kan forekomme, men det vil ikke forekomme så længe, jeg er borgmester i Odsherred.

Thomas Adelskov
borgmester
Odsherred  

 
 
Det kan kun forstås som et løfte 16. september 2010 11:35   

I et åbent brev til borgmester Thomas Adelskov har jeg - med baggrund i det projekt ved Lodsoldermandsgården som søges muliggjort ved forslaget til bevarende lokalplan for Rørvig by - spurgt, om der på en eller anden måde er givet et løfte om udbygningstilladelse til Lodsoldermandsgårdens ejer. Borgmesteren har i avisen svaret: »Det er der ikke«.
Nu foreligger der imidlertid det egentlige svar til mig fra borgmesteren. Af dette fremgår, at Lodsoldermandsgårdens ejer har henvendt sig til kommunen med et udbygningsønske, »og derfor har vi bedt en arkitekt om at lave et udkast til en løsning«. Dette kan selvklart kun forstås som et løfte, og borgmesterens benægtelse var altså hverken rigtig eller fyldestgørende. (Lodsoldermandsgårdens ejer har følgelig også senere mødt op til Foreningsrådsmøde sammen med kommunens embedsmænd). Hertil kommer at handlemåden er særdeles usædvanlig.

Jeg har virket som rådgiver i byggebranchen i 45 år, og jeg har aldrig før hørt om en kommune, der forærer projekter til udvalgte ejendomsejere, og jeg skønner, at det på enhver måde er en meget uberettiget måde at anvende skatteydernes midler på.

Borgmesteren skriver i sit svar vedrørende Lodsoldermandsgårdens udvidelsesønske, at »der er mange holdninger til dette«. Det forekommer at være en udtalelse noget under den ellers udmærkede borgmesters niveau, idet såvel borgmester, som alle interesserede Rørvigbeboere er bekendt med, at der unisont er kun en holdning, nemlig, at fredningerne ikke må røres og udvidelse ikke må ske. Borgmesteren henviser venligt til, at lokalplanforslaget kommer i offentlig høring.

Imidlertid har det jo vist sig - i de år lokalplanloven har været i funktion - at når først kommunalbestyrelsen har vedtaget forslaget, bliver der - stort set undtagelsesfrit - ikke taget hensyn til indsigelser og forslag.

Det betyder, at når man har en mening til en kommende lokalplan, så skal man sørge for, at embedsværket indføjer denne i lokalplanforslaget.

Sagsforløbet vedrørende Lodsoldermandsgården og forslaget til bevarende lokalplan viser med al tydelighed, at der er et uheldig fravær af arkitektfaglighed i kommunens forvaltning. Normalt vil en kommune af Odsherreds størrelse have en Stadsarkitekt, der rådgiver kommunalbestyrelsen, samt guider forvaltning og kommunalbestyrelse væk fra tåbelige tiltag som vi for eksempel har set omkring Lodsoldermandsgården, Paradisdalen og Rørvig havn.

Simon Christiansen
Løvstræde
Rørvig

 

 

 
Kilde: Naturfredningsforeningens hjemmeside
www.rnf-info.dk
 
For Lodsoldermandsgårdens vedkommende vil forvaltningen ophæve den tinglyste fredning af haven, som omtales som "en privatretslig deklaration om fredning". Da lokalplanforslaget ganske rigtigt strider mod den tinglyste fredning, "vil servitutten normalt anses for at være fortrængt af lokalplanen", er planafdelingens begrundelse for fjernelsen med henvisning til Planlovens §15 og §18. For det første er fredningsdeklarationen anmeldt af Fredningsnævnet for Holbæk Amt og dermed offentlig. For det andet kan Planlovens § 18 ifølge det overfor os oplyste ikke fortrænge fredningsdeklarationen, som skal ophæves af fredningsnævnet / naturklagenævnet, hvor Danmarks Naturfredningsforening og fredningsnævnet - og ikke som anført kommunen - har påtaleret. Vi anser teksten med begrundelserne, som står på forslagets side 17, for direkte forkert og misvisende - og vi undrer os over placeringen på side 17 uden forbindelse med den megen omtale af lokaliteten i øvrigt. Deklarationens hovedbestemmelse friholder den fredede bygnings omgivelser for byggeri i enhver form, mens der for haven i øvrigt anvendes ordet "væsentlig", da en have selvsagt ikke kan bevares uændret over lang tid. Successive ændringer i haven påvirker derfor ikke værdien af fredningen af rummet omkring bygningen. På foreningens generalforsamling besluttedes en generel underskriftsindsamling mod dette forsøg på brud på borgernes og naboernes retssikkerhed, hvis politikerne følger forvaltningen.

M&K-udvalget fulgte slavisk forvaltningens på visse punkter fejlbehæftede beslutningsgrundlag og indstillede forslaget til økonomiudvalget til behandling 24/8 2010. Som det eneste af de 6 deltagende medlemmer anbefalede formanden Annelis Stamm, som tidligere har siddet i fredningsnævnet, dog fornuftigvis, at udvikling af Lodsoldermandsgården skal respektere bygningsfredningen og fredningsdeklarationen.

Rørvig Foreningsråds forretningsudvalg har siden afholdt et møde med borgmesteren, hvor der med baggrund i borgmesterens argumenter blev drøftet et kompromisforslag for Lodsoldermandsgården, hvor der udlægges et byggefelt til genopførelse af gårdens fjerde længe som en tilbygning på det sted, hvor længen brændte omkring 1850. Herved brydes fredningsklausulen ikke og en tilbygning på det sted kan antageligt accepteres i relation til bygningsfredningen. Ejeren vil således få mulighed for at bygge moderne køkkenfaciliteter, eller hvad han måtte ønske.

Efter mødet med borgmesteren har der udviklet sig en avispolemik mellem turist- og erhvervschef på den ene side og RNF og Bevaringsforeningen på den anden, som tyder på, at projektet med helårsturisme hviler på et meget tyndt grundlag, hvis man skal dømme ud fra argumentationen omkring Lodsoldermandsgården

Sidste!


Lokalplanen blev på Økonomiudvalgets møde 24/8 sendt tilbage til Miljø- og Klimaudvalget, da et eksternt indhentet advokatnotat bekræftede RNF's, DN's og Foreningsrådets påstand ovenfor om, at lokalplanen ikke kan tilsidesætte fredningsdeklarationen, som forvaltningen påstod på lokalplanudkastets side 17. Endnu en forvaltningsfejl!

Den fejlagtige opfattelse, at der skulle være tale om en privatretlig servitut, viser sig første gang at være præsenteret offentligt af direktør Torben Greve i et læserbrev i august 2006, hvor Kurt Sørensen havde kritiseret kommunens mange fadæser. Det stred mod RNF's brev om, at fredningen var godkendt af fredningsnævnet, som allerede var fremsendt 4/7 2006 og som blev genfremsendt ved de to efterfølgende genoptagelser af sagen. Også fredningsdommeren besvarede 10/1 2008 telefonisk et spørgsmål fra kommunens tidligere jurist om fredningens offentlighed. Planafdelingen kunne derefter meddele i sagsfremstillingen i 2008 at spørgsmål om fredningen skulle afgøres af fredningsnævnet - suppleret med en lidt "farvet" udgave af dommerens generelle belæring om proceduren. Både i 2006 og 2008 blev forvaltningens forslag forkastet efter "ommere" i udvalgene.

Dette har planafdelingen helt negligeret i 2010. Forinden ønskede man kun at præsentere lokalplanforslaget for Foreningsrådet ved et møde 12/4 2010, hvor diskussionen af Lodsoldermandsgården skulle foregå med ejeren på engelsk, selv om Foreningsrådets forretningsudvalg havde meddelt, at man ikke havde mandat til at forhandle med ejeren. Man kunne blot meddele, at fredningsbestemmelserne ville blive fastholdt af DN som påtaleberettiget - men kunne ikke føre DN's fredningssag, som ejeren i realiteten ønskede. Det er antageligt udsigten til fredningssagen, som har ført til, at planafdelingen uden at læse i sin egen sagsmappe fra 2008 eller undersøge sit grundlag i øvrigt forsøgte at undgå fredningsnævnet med sin nye tekst på side 17, som bygger på Torben Greves gamle påstand om privatretlig servitut. Først efter et "opklarende" telefonmøde med medlemmer af Rørvig Foreningsråds forretningsudvalg 9/8 rekvirerede planchefen det eksterne juridiske notat af 23/8 2010, som fortalte, hvad dommeren allerede havde sagt i 2008 - altså spild af offentlige midler. Det er en hån mod politikerne og alle andre at bringe et så kontroversielt forslag op for tredie gang - hver gang der er valgt et nyt byråd - uden forinden at gøre noget for at sikre sig, at grundlaget er lovligt eller blot læse forrige afgørelse. Ingen kan bebrejde udvalgsmedlemmerne, hvis de føler sig misinformerede - ganske som borgmesteren kan have drøftet med ejer på et forkert grundlag.

Det eneste rimelige og fornuftige, politikerne kan gøre, er at følge Foreningsrådets gennemtænkte anbefalinger. Det vil for Lodsoldermandsgårdens vedkommende sige at fastholde de gamle lokalplanbestemmelser for Lodsoldermandsgården eller evt. følge ovennævnte kompromisforslag under respekt af fredningsbestemmelserne. Sådanne klare lokalplanbestemmelser kan ejer ikke anfægte, da Naturklagenævnet allerede afsagde kendelse herom 29/1 2009. Det vil bringe fuld klarhed og arbejdsro omkring gårdens drift.

Der skulle være afholdt offentligt møde om lokalplanen mandag den 4/10 2010 kl. 19.00 i Sognegården, men denne tidsplan må forventes udskudt en måned på grund af fejlen.
 
 
 
 
 
 
HELÅRSTURISME, UDVIDELSE AF SENGEPLADSER OG HOTELOVERNATNINGER, LODSOLDERMANDSGÅRDEN, LOKALPLAN m.v.
 
Debat og læserbreve fra NordvestNyt.
 

Det endelige forslag er på vej i høring 26. august 2010 11:55
Simon Christiansen beder tirsdag i et læserindlæg om, at jeg redegører for om der i forbindelse med byrådets behandling af forslaget til ny lokalplan for Rørvig er givet løfter eller tilsagn til bestemte ejere af grunde eller bygninger i Rørvig.
Det er der naturligvis ikke.

Det er rigtigt spændende, at vi nu er gået i gang med at skabe en helhedsplan for Rørvig, efter at der har i flere år været forslag og debat om Rørvigs udvikling.

Jeg har selv været i Rørvig i flere omgange for at se på nogle af de områder, der er særlig debat omkring.

Miljø- og klimaudvalget har ligeledes været ude at kigge på nogle af problemstillingerne.

Lokalplanen er ikke vedtaget, men byrådet arbejder på at sende et endeligt forslag i høring som borgere, erhvervsliv, foreninger og andre interesserede kan kommenterer på og fremsende nye forslag til.

Først når alle har haft lejlighed til at diskutere og fremkomme med forslag til lokalplanen, skal planen endelig godkendes i byrådet.

Thomas Adelskov
borgmester i Odsherred Kommune
 
………………………………………..
 
 
Åbent brev til borgmester Thomas Adelskov:
Jeg er medejer af en bevaringsværdig ejendom i Rørvig (dvs. ikke stemmeberettiget skatteyder), og jeg henvender mig til Dem for at få afklaret, om der til Lodsoldermandsgården fra Deres side - eller fra kommunalbestyrelsen som sådan - på en eller anden måde er givet løfte eller underhånds-løfte til ejeren Euro-Scan, om, at der - uanset tidligere afvisninger, og uanset fredningerne af såvel bygningsværker som have - vil blive givet tilladelse til en betydelig udvidelse med spisesal og udlejningsboliger.
Årsagen til mit spørgsmål er den omfattende interesse, der er for den kommende lokalplan.

Jeg vil sætte pris på, at Deres svar afgives offentligt.

Årsagen til, at jeg stiller spørgsmålet er i øvrigt, at der med formuleringerne i det foreliggende lokalplanforslag, 3. august, side 11 og 12, søges åbnet for en udvikling, der hverken er fornuftig eller retsmæssig.

Lad mig først nævne det retsmæssige. Ejendommen Lodsoldermandsgården er og vil ikke være reguleret af hverken politisk ønsketænkning eller lokalplanen. Forholdet er jo, at såvel have som bygningsværk er fredet, og som bekendt har kommunalbestyrelsen ingen myndighed i relation til de to offentlige fredninger, der er tale om.

Det er derfor hverken retsmæssigt, at en borgmester måske har givet et løfte - eller måske bare opleves at have gjort det - eller retsmæssigt, at der indlægges bestemmelser i lokalplanen som reelt bryder fredningerne. Det er fagligt ganske uhørt at lade en lokalplan indeholde detaljerede bestemmelser, der ikke kan håndhæves af kommunalbestyrelsen, og det er politisk provokerende at indlægge en massiv udvidelsesplan, som allerede i 2008 er afvist af Fredningsnævnet, der er påtaleberettiget vedrørende den fredede have.

Endvidere forekommer det at de af kommunalbestyrelsen ansatte arkitekter - hvis de da er spurgt - må have oplyst, at udvidelsesplanerne på grund af de retslige forhold ingen gang har på jorden.

Hvad angår fornuften er forholdet det, at Lodsoldermandsgården er det fineste af de tre fredede bygværker i Rørvig.

Lodsoldermandsgården er skildret af utallige malere herunder nogle af de største kunstnere, og gården indgår som element i ganske vigtig skønlitteratur og personalhistorie.

Der findes ingen lokal turistbrochure, der ikke har et billede af Lodsoldermandsgården. Lodsoldermandsfamilien (Holst’erne) ejer og beskytter fortsat de nære arealer. Vi har at gøre med et mentalt fælleseje og et kulturminde der fortjener vores beskyttelse.

Vi bør kunne sætte vor lid til, at de vi vælger til kommunalbestyrelser er deres opgaver voksne og går forrest i beskyttelsen af vore værdier - økonomiske såvel som historiske og æstetiske.

Det er soleklart fornuftigt at beskytte vores fælleseje, og det er dumt ikke at se realiteter i øjnene.

Og hvad er så realiteterne. Det er, at det ikke kan lade sig gøre at drive en restaurant i det fredede hus. De aktiviteter, der har været i bygværket siden arkitekt Langhans solgte har tydeligt medført en beklagelig nedbrydning af de bærende kvaliteter i bygværket, som uden reaktion er påtalt af Kulturarvsstyrelsen. Endvidere er der hos de skiftende restauratører mængder - den seneste kun en måned gammel - af påbud fra sundhedsmyndigheder om ændringer, ændringer der ikke uden store konsekvenser kan imødekommes i det fredede bygværk, og derfor ikke godkendes af Kulturarvsstyrelsen. (Formentlig foreligger der også påbud fra Kulturarvsstyrelsen om udbedring).

Der er ingen grund til at tro, at en ødelæggende tilføjelse af en sal og 8-10 boliger til helårsbrug radikalt kan forbedre driften af Lodsoldermandsgården som restaurant/hotel.

Dels er det eksisterende hovedhus åbenbart uegnet, dels kan det allerede konstateres at Rørvigcentret og Rørvigs forskellige pensioner har en belægning i sæsonen på 35-40 procent, og kun Rørvigcentret har en, uhyre beskeden, belægning i årets ni måneder.

Endvidere kan det ikke afvises, at Rørvig Badehotel, efter det nu ventede ejerskifte, igen bliver bragt i funktion med 40 langt bedre placerede værelser, hvorefter der vil være en udvidet konkurrence om de få gæster, der ønsker at hotelovernatte.

Måtte det ske at ejerne kommer igennem med en stor udvidelse og hindrer den eksisterende adgang til haven, og derefter på kortere og længere sigt må lukke, får det betydelige konsekvenser for Rørvig.

Ejendommen kan forslummes, kommunen kan blive tvunget til at overtage osv.

Simon Christiansen
Løvstræde
Rørvig
 
…………………………………………….
 
 
ODSHERRED  
Det er en ommer, så nu skal den tilbage til udvalget. Odsherred Kommunes advokat har dømt behandling af Lodsoldermandsgården ulovlig, så nu skal hele lokalplanen forfra.
Lodsoldermandsgården i Rørvig er fredet via en offentlig servitut, og ikke en privat som politikere og administration i Odsherred Kommune åbenbart troede. Det har advokat Henriette Soja, fra advokatfirmaet Horten, slået fast i et syv siders notat som kommunen selv har bedt om. Ifølge borgmester Thomas Adelskov (S) betyder notatet, at hele lokalplanforslaget for Rørvig by skal tilbage til miljø- og klimaudvalget.
 

Udvalgets formand Annelis Stamm (SF), stemte som den eneste politiker imod at give tilladelse til nybyggeri på og omkring Lodsoldermandsgården, og hun er ikke overrasket.

- Jeg har hele tiden været af den opfattelse, at der var tale om, at der var tale om en fredning, som man ikke kan ændre ved lokalplan, siger hun.

Rørvig Naturfredningsforenings formand Bo Bræstrup er begejstret.

- Det er jo præcist, hvad vi hele tiden har sagt. Vi har hele tiden været helt uforstående overfor, at man ville bryde den eksisterende fredning, for kommunen havde helt misforstået den sag fra starten, siger han.
 
……………………………………………………
 
Lodsoldermandsgården som turistmaskine 24. august 2010 11:53
Odsherreds kommuneadministration i Fårevejle arbejder nu med at give tilladelse til at den fredede have og Lodsoldermandsgård i Rørvig skal bygges om til en turistmaskine.
I den nye lokalplan foreslår kommunen at der tillades, at der kan opføres en festsal i tilknytning til den gamle gård, og at der kan opføres syv ferielejligheder i haven, der som bekendt også er fredet.
 

Det er en tysk statsborger, der ejer Lodsoldermandsgården, og han ønsker, at de gamle bygninger og haven skal ændres til et turistcenter, hvis økonomiske grundlag i øvrigt er helt usikkert

Som nabo til Lodsoldermandsgården er vi naturligvis bekymret for den støj, mad os og andre gener denne udbygning vil føre til, men det har næppe offentlighedens interesse. Mere besynderlig er det, at kommunen i den samme nye lokalplan foreslår at tillade, at hele vores families område bag Lodsoldermandsgården, bliver bebygget med måske 100 små turistlejligheder. Det virker som om kommunen vil lave hele området om til et kæmpe turistcenter.

Ønsker man virkelig det?

Lodsoldermandsgården, som har ligget der siden 1681 og som er baggrunden for hele havneområdet, er jo intet mindre end Rørvigs identitet. Den er det historiske og kulturelle centrum for Rørvig! Ved at tillade, at der bygges en festsal og en række ferielejligheder, og for øvrig også et udhus til restaurantfornødenheder, reducerer man jo denne usædvanlige bygning til ingenting.

Bygningen er fredet og det vil sige at Kulturstyrelsen finder, at bygningen skal beskyttes. Margrete Levy, der var den sidste private ejer af Lodsoldermandsgården, tinglyste en fredning for haven, så den kunne bevares for fremtiden som den grønne plet, den er ved havnen i Rørvig. Den er så vidt jeg ved den eneste bevarede lodsoldermandsgård i Danmark og nu skal den, haven og havnen altså laves om til en slags sommerland for turister.

Det er jo et demokratisk paradoks, at det kun er de 800 fastboende i Rørvig, der kan stemme i denne sag. Men de 20.000 sommerhusbeboere, som trods alt betaler ejendomsskat til kommunen og giver arbejde til lokale butiksejere, restauranter og håndværkere, har ingen stemme. Jeg tror nemlig ikke, at der er sommerhusbeboere i Rørvig, der ønsker at se Lodsoldermandsgården blive reduceret til en tysk turistmaskine.

Lodsoldermandsgården er så essentiel for Rørvigs identitet, at den burde laves om til et lokalt kulturhus. Det må gerne være et sted, hvor der serveres mad med mere, et lille museum om Rørvigs fortid som toldsted og lodscentral og der kunne være et galleri med vekslende udstillinger om Rørvig-malere og andre kunstnere med tilknytning til Rørvig.

Med omhu fra kommunen og en indsats fra liebhavere i Rørvig burde det være mulig, at få Lodsoldermandsgården til at blive et sted vi alle kan være stolte af.

Kære kommunebestyrelse: Stem den foreslåede lokalplan for Rørvig ned. Selv om I sidder langt væk dernede i Fårevejle, har I et ansvar for os, som elsker Rørvig for det, det er. Det ligger til jer at sørge for den bedste løsning for samtlige involverede. Hør ikke kun på de profitbegærlige - og husk, at man kan sælge arvesølvet for billigt!

Pernille Rosenstand
Erik Corneliussen
Holstvænget 6
Rørvig
..…………………………………………………
 
 
RØRVIG  
Naturfredningsforeningen er oprørt over en ny lokalplan for nybyggeri ved Lodsoldermandsgården.
Odsherred Kommune må forudse kraftige protester, hvis en ny lokalplan for Rørvig by vedtages i den udgave, miljø- og klimaudvalget skal behandle tirsdag.

Rørvig Naturfredningsforening er oprørt over, at der lægges op til at tillade nybyggeri af ferieboliger i haven i den fredede Lodsoldermandsgård på havnen.

Og det, selv om både selve gården fra 1600-tallet og den tilhørende have er fredet.

Formanden Bo Bræstrup:
- Vi forstår ikke, at kommunen vil ødelægge et af Rørvigs markante særkender, havnemiljøet, til fordel for en idé om, at et sådant byggeri skulle kunne skaffe flere helårsturister. Det er der andre veje til. Haven er kun fredet privat, mener kommunen, og derfor skulle man kunne ophæve fredningen. Det er vi helt uenige i - fredningen er offentlig og kan ikke bare sløjfes.
Læs mere i Venstrebladet tirsdag den 10. august 2010
 
…………………………………………………….

 
Vi vil også gerne have turisme 20. august 2010 11:53
Hans Jørgen Olsen og Jess Wilhelmsen tvivler 19/8 på, om man i virkeligheden er klar til turisme i Odsherred.
Det har landets største sommerhuskommune sådan set været i årevis - man kan komme mere i tvivl om, hvorvidt d’herrers projekt fører den rigtige vej.

Ja, vi vil også gerne have turisme i Rørvig - og for den sag også helårsturisme, selv om vi tror, at Rørvig gerne vil puste ud om vinteren. 

Turistens Rørvig er imidlertid udendørsliv - der er intet for en turist i surt vintervejr. Kun Nykøbings bymiljø har chance for at tiltrække en helårsturisme - med det nærliggende Rørvigs attraktioner og restaurationer som udflugtsmål.

Hvorfor tænkte turistchefen ikke på Annebergparken, mens tid var? Vi mener, at turismens vigtigste grundlag er attraktioner, som kan trække publikum til, så kommer værelseskapaciteten i næste række. I læserbrevet trækkes Lodsoldermandsgården frem som et eksempel.

Lodsoldermandsgården fra 1681 er en af Rørvig Bys 3 eneste fredede bygninger.

Den udgør centrum i havnens kulturmiljø - og var i øvrigt det sted, som tiltrak de allerførste turister i Odsherred, herunder Holger Drachmann, Henrik Pontoppidan og Vilhelm Kyhn. Man ønsker nu en udvidelse, som kan give nogle få ekstra hotelværelser på bekostning af bygningsfredningen og det fredede grønne rum omkring bygningen.

Sidstnævnte fredning forsøger man endda at få ophævet i lokalplanen.

Rørvig er blevet Odsherreds mest kendte turistbrand på grund af badestranden, naturen og kulturmiljøet i by og havn - for en helårsturist først og fremmest kulturmiljøet.

Det er derfor det rene galimatias at begynde med at skamfere en af hovedattraktionerne, som gør Rørvig til noget særligt, for at kunne udvide Rørvigs hotelværelseskapacitet med ca. fem procent - og så i øvrigt frastøde områdets 6.000 sommerhusejere.

Det er som at save i den gren, man selv sidder på.

Vi har på et møde med borgmesteren foreslået en løsning med en tilbygning på tomten fra den nedbrændte fjerde længe bagved gården, som f.eks. kan løse en restauratørs køkkenproblemer uden at bryde med fredningsdeklarationen, men naturligvis under Kulturarvsstyrelsens opsyn. Vi tror dog ikke på den nuværende ejerkonstellation, og ser hellere at lokale kræfter kommer til - evt. finansieret af relevante fonde som Realdania.

I øvrigt har Rørvig-området 35 procent af Odsherreds hotel- og kursussenge.

Vi har derfor foreslået, at man i stedet satser på at fylde de bestående pladser op, hvor Rørvigcentret med sine 66 værelser har en belægningsprocent på 37 (fortrinsvis egne kursus), og hvor Rørvig Højskole - det tidligere badehotel med oprindeligt 40 værelser - netop er blevet udbudt til salg.

Når de »manglende« hotelværelser i Lodsoldermandsgården trækkes frem som et problem for helårsturismen i Odsherred, må man undres endnu en gang.

Det drejer sig om måske om fem-otte værelser i en kommune med 25.000 sommerhuse, 5,2 mio. sommerhusovernatninger, 3,5 mio. turistovernatninger og masser af muligheder for hotelbyggeri.

Har man helt mistet proportionssansen?

Bo Bræstrup, Rørvig Naturfredningsforening
Henrik Larsen, Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn
 
…………………………………………………………….
 
 
Vi vil gerne have helårsturisme i Odsherred 19. august 2010 11:58
Odsherred ligger i et hjørne af Sjælland - og selv om vi synes, at vi ligger i hjertet af Danmark, så må vi erkende, at det er en evig kamp at skaffe virksomheder og positive udviklingsmuligheder for vores egn.
Men ind i mellem bliver vi i tvivl om, hvorvidt vi i virkeligheden er klar til at skabe rammerne for at en positiv udvikling.
 

Der synes, på det overordnede niveau, at være en opbakning til, at turismen er én af de oplagte muligheder for at udvikle Odsherred - og dermed skabe indtægter og arbejdspladser. Imidlertid kniber det mere, når vi når frem til praksis. Altså, når vi skal skabe de konkrete rammer for, hvordan turisterhvervet kan udvikle sig til bæredygtige virksomheder, der kan leve året rundt - og dermed skabe helårsarbejdspladser.

I virkelighedens verden er der intens konkurrence om turisterne. De steder, som kan tilbyde unikke rammer og beliggenheder, er dem som vinder gæsterne. Rørvig er et af de steder, der har det unikke som gæster søger hen til og derfor er det vigtigt, at der også skabes gode muligheder for at gæster kan opholde sig i Rørvig.

I Rørvig findes der i dag meget få overnatningsmuligheder (når vi ser bort fra fritidshusene). Når f.eks. Lodsoldermandsgården ønsker at udvide, så bør vi som udgangspunkt se positivt på et sådant initiativ.

Alternativet er reelt, at der ikke kan drives en rentabel virksomhed på stedet, fordi den nuværende værelseskapacitet aldrig kan forrente en helårsvirksomhed. Dermed risikerer vi, at steder som Lodsoldermandsgården ender som private boliger, hvor ejeren vil gøre alt for at hindre offentlig adgang - og dermed er Odsherred blevet et fattigere sted at være. Når dette er sagt, så skal der ikke herske tvivl om, at eksisterende love og regler skal overholdes, men der går vi ud fra, at kommunen, har styr på disse forhold. Ligeledes skal der stilles krav til bygherre om, at byggeriet skal indpasses i forhold til omgivelserne.

Men udgangspunktet bør være, at vi skal arbejde positivt med på at skabe rammer, som kan give vores egn nye arbejdspladser - og vore gæster bedre oplevelser. I forhold til udvikling af helårsturisme er området Højby - Nykøbing - Rørvig udpeget som et af de primære udviklingsområder, fordi vi her tror på reel mulighed for at lykkes.

Men det kræver at vi vil det!

Hans-Jørgen Olsen, turistchef

Jes Wilhelmsen, erhvervschef
i Odsherred
 
…………………………………………………….

 
 

2009 ODSHERRED:
 
Hotelejere i Odsherred tager kampen op mod finanskrisen, og bygger flere værelser til turisterne
Det kan næppe kaldes et hotelboom, men midt i en finanskrisetid, er det alligevel bemærkelsesværdigt, at der i Odsherred er ikke mindre end fire nye hotellignende byggerier på vej. Turistchef, Hans-Jørgen Olsen mener det er et udtryk for, at man i visse dele af turistbranchen er indstillet på, at turisterne nok skal vende tilbage til Odsherred lige så snart krisen er overstået.

Odsherred Turistforening og Odsherred kommune har sammen et ønske om, at der skal være flere overnatningsmuligheder for turisterne. I dag er der 306 senge fordelt på hoteller og kursuscentre, men planen er, at det antal skal fordobles til 600 sengepladser.

- Der er jo ingen tvivl om, at det er den vej vi skal gå, hvis vi skal have gang i helårsturismen i Odsherred. Og det skal vi, siger turistchef Hans-Jørgen Olsen.
Fire hotelprojekter på vej. Netop nu er der ikke færre end fire hotellignende byggeprojekter på vej i kommunen. Både på Dragsholm Slot og på Højby Kro arbejdes der på en udvidelse af antallet af værelser. Højby Kro har købt en tidligere bankbygning i Højby, og planlægger at lave den om til 19 dobbeltværelser. Hans-Jørgen Olsen fortæller, at Højby Kro har mange golfspillende gæster, og de åbenbart kommer til Højby, uanset om der er finanskrise eller ej. Endelig er der to nye projekter på vej i Rørvig, hvor man på Lodsoldermandsgården og Pension Toldboden søger om tilladelse til nybyggeri, hvor turister kan indlogeres. Sammenlagt bliver der tale om mere end 40 ekstra hotelsenge i kommunen.

- Det er dejligt at se, at der er bevaret en smule optimisme i turistbranchen. Jeg er overbevist om, at det er dem, som i dag tør tage chancen, som bliver de store vindere, når vi er kommet igennem finanskrisen, siger Hans-Jørgen Olsen.